Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntöKÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

Cloqqa (jäljempänä “palvelu”) on Great Slogan Oy:n (jäljempänä “Cloqqa”) perustama ja ylläpitämä verkkopalvelu.

Luethan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun lataamista ja käyttöön ottamista. Kun klikkaat “Hyväksyn käyttöehdot”, hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut kokonaisuudessaan noudattamaan sinun ja Cloqqan välistä sopimusta (jäljempänä “sopimus”) palvelua käyttäessäsi. Et voi ladata, avata tai käyttää palvelua, mikäli et ole hyväksynyt ehtoja.

Jotta voit tehdä sopimuksen Cloqqan kanssa ja näin saada kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet käyttää palvelua, sinun on oltava joko kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö (organisaatio, yhdistys, säätiö) (jäljempänä “käyttäjäorganisaatio”) tai täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö, joka on töissä käyttäjäorganisaatiossa tai edustaa sitä muulla tavoin (jäljempänä “käyttäjä). Kaikki näiden ehtojen ja sopimuksen kohdat, joilla viitataan käyttäjään, käyttäjäorganisaatioon tai sinuun, tarkoittavat edellä mainittuja, sopimuksen hyväksyneitä organisaatioita tai organisaatiota edustavia henkilöitä. Cloqqa pidättää kaikki oikeudet palveluun.

Sitoutuessasi sopimukseen ja rekisteröityessäsi käyttäjäksi takaat samalla, että sinulla on oikeus käyttää palvelua ja sitoutua ehtoihin käyttäjäorganisaation puolesta.

Tämän Cloqqan ja Käyttäjän välisen sopimuksen osapuoliin viitataan myöhemmin termeillä “osapuoli”, kun puhutaan vain toisesta osapuolesta, tai “osapuolet” kun puhutaan molemmista osapuolista.

2. KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUDET JA -RAJOITUKSET

Vain palveluun rekisteröityneellä käyttäjäorganisaatiolla tai sen puolesta toimivalla käyttäjällä, joka näin ollen on myös tämän sopimuksen osapuoli, on oikeus käyttää palvelua. Käyttäjäorganisaatio voi käyttää palvelua niin käyttäjäorganisaatioon kuuluvien kuin sen ulkopuolisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Käyttäjäorganisaation tulee aina olla vastuussa käyttäjien velvoitteista, vastuista, toimista ja laiminlyönneistä. Palvelua saa käyttää vain käyttäjäorganisaation sisäisiin toimenpiteisiin, joihin käyttäjä on saanut luvan saamalla käyttäjäorganisaatiolta kutsun käyttää palvelua. Palvelun kaupallinen käyttö on kiellettyä.

Käyttäjäorganisaatio takaa, että henkilöt, jotka eivät ole hyväksyneet sopimusta, eivät saa käyttää palvelua käyttäjäorganisaation nimissä. Käyttäorganisaatio ja jokainen käyttäjä saavat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun käyttämiseen sen jälkeen, kun he ovat sitoutuneet noudattamaa sopimusta. Käyttäjän henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa saa käyttää ainoastaan käyttäjä itse. Käyttäjätunnus ja salasana tulee tallentaa varovaisuutta noudattaen, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä tai käyttäjäorganisaatio on vastuussa kaikista toimista, joita käyttäjäorganisaatiota edustavan käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla tehdään. Mikäli epäilet käyttäjätunnuksen tai salasanan päätyneen kolmannen osapuolen tietoisuuteen tai epäilet niiden väärinkäyttöä, sinun tulee ottaa välittömästi yhteyttä Cloqqaan. Vain käyttäjäorganisaation ylläpitäjä voi lisätä käytttäjiä tai vaihtaa käyttäjien käyttöoikeustasoja.

Oikeus käyttää palvelua on henkilökohtainen ja rajoitettu. Palvelua ei saa myydä, vuokrata, lainata tai muilla tavoin siirtää kolmannelle osapuolelle. Lisäksi on kiellettyä:

 

 • rekisteröityä tai kirjautua palveluun toisen henkilön puolesta (paitsi kun henkilö edustaa käyttäjäorganisaatiota, joka on antanut siihen luvan)
 • omilla toimillaan puuttua, rajoittaa tai estää palvelun käyttöä tai Cloqqan muiden asiakkaiden toimintaa
 • käyttää palvelua luvattoman mainonnan, kaupallisen materiaalin, roskapostin, ketjukirjeiden, kilpailuiden, pyramidihuijausten tai muiden massapostitusten tai vaikuttamiseen pyrkivien materiaalien välittämiseen
 • käyttää palvelua lain vastaisiin tekoihin
 • käyttää palvelua tavalla, joka rikkoo kumman tahansa osapuolen immateriaalioikeuksia tai luottamuksellista materiaalia
 • käyttää palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka sisältää mainosohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai muuta tietokonekoodia, joka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmistojen ja/tai -laitteiden toimintaa.

Cloqqa pidättää oikeuden estää käyttäjäorganisaation tai käyttäjän pääsy palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli Cloqqa epäilee heidän rikkoneen ehtoja, lakia tai hyvän tavan mukaisia toimintatapoja.

Palvelun korkean tietosuojan ylläpitämiseksi Cloqqa saattaa vaatia käyttäjäorganisaatiota tai käyttäjää vaihtamaan salasanansa sekä tarjoamaan muuta informaatiota ja ohjeistusta palvelun käytöstä tarpeen vaatiessa.

Palvelua ei tule käyttää tallennuspalveluna. Käyttäjä on vastuussa palveluun lataamansa käyttäjätiedon (määritelty myöhemmin) varastoinnista ja varmuuskopioinnista.

3. IMMATERIAALIOIKEUDET

Cloqqa omistaa kaikki palveluun sekä sen dataan, toimintoihin ja muuhun palvelun sisältöihin liittyvät immateriaalioikeudet. Cloqqa omistaa myös Cloqqan ja Great Sloganin logot ja nimet, joita ei saa missään tilanteissa kopioida, jäljitellä tai käyttää ilman Cloqqan lupaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaihtaa, muokata, poistaa, kopioida, julkaista, saattaa yleisesti saataville tai siirtää mitään, joka kuuluu näiden immateriaalioikeuksien alle. Mikään kohta tässä sopimuksessa ei siirrä materiaalien immateriaalioikeuksia käyttäjälle.

Cloqqa pidättää kaikki oikeudet lukuun ottamatta niitä, jotka on erikseen näissä ehdoissa mainittu.

4. KÄYTTÄJÄTIEDOT

Käyttäjätiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jonka käyttäjä syöttää palveluun (sekä tietoa, johon hän on saanut oikeuden kolmannelta osapuolelta). Immateriaalioikeudet ja oikeus käyttäjätietoihin säilyvät käyttäjällä tai kolmannella osapuolella, joka on oikeuttanut käyttäjän käsittelemään kyseessä olevia tietoja.

Cloqqa ja sen alihankkijat voivat lain sallimissa puitteissa käyttää, kopioida, tallentaa tai muokata käyttäjätietoja tässä sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti tarjotakseen käyttäjälle palvelun sekä analysoidakseen palvelun käyttöä.

Cloqqalla ja sen alihankkijoilla on oikeus kerätä, luoda ja käyttää käyttäjätiedoista sekä palvelun käyttämisestä koostettua henkilöimätöntä dataa (“kerätty kata”) palvelun kehittämiseen ja päivittämiseen. Cloqqa omistaa kerätyn datan immateriaalioikeudet. Cloqqa tai mikään kolmas osapuoli ei saa käyttää kerättyä dataa tavalla, josta voidaan tunnistaa yksittäinen käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätietojen paikkansa pitävyydestä ja riittävyydestä sekä siitä, että käyttäjätiedot eivät riko kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeuksia) tai lainsäädäntöä. Käyttäjä on vastuussa myös siitä, että käyttäjä on saanut kolmansilta osapuolilta tarvittavat oikeudet ja luvat käyttää tietoja näiden ehtojen kuvailemalla tavalla. Palvelua ei saa käyttää sellaisen luonnollisesta henkilöstä saadun henkilötiedon säilyttämiseen, josta henkilö voidaan tunnistaa.

5. PALVELUN TARJOAMINEN, SAATAVUUS JA TAKUU

Cloqqalla on oikeus muokata ja kehittää vapaasti palvelua sekä järjestelmävaatimuksia, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen. Cloqqalla on oikeus tarjota palvelu parhaaksi näkemällään tavalla. Cloqqa saattaa tehdä palveluun muutoksia, kuten kehittää sen toimintoja ja ominaisuuksia, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Jos Cloqqa kuitenkin tekee palveluun muutoksia, jotka vähentävät palvelun toiminnallisuuksia, pyrkii Cloqqa ilmoittamaan käyttäjille muutoksesta etukäteen esimerkiksi palvelun kautta.

Cloqqalla on oikeus keskeyttää palvelun tuotanto tai saatavuus milloin ja miksi tahansa. Oikeus käsittää myös palvelun tai sen osan muuttamisen, käytön keskeyttämisen tai poistamisen.

Palvelu tarjotaan käyttöön sellaisenaan ilman velvoitteita päivittää tai kehittää järjestelmää. palvelu saattaa olla satunnaisesti poissa käytöstä, ja puutteet tai huoltotoimenpiteet saattavat vaikuttaa palvelun toimintaan. Cloqqa ei tarjoa mitään takuuta koskien palvelun laatua, tarkkuutta, luotettavuutta, toimivuutta, soveltuvuutta, saatavuutta, turvallisuutta, suorituskykyä tai tuloksia

6. PALVELUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT KULUT

Palvelun käyttöön tarvittava laitteisto ja nettiyhteys eivät kuulu palvelun sisältöön, vaan käyttäjän tulee huolehtia niiden hankkimisesta omalla kustannuksellaan. Cloqqa ei takaa, että palvelu on saatavilla kaikilla laitteilla. Käyttäjä on vastuussa tiedonsiirrosta ja muista palvelun käyttöön liittyvistä kuluista.

7. CLOQQAN VASTUUT

Cloqqa ei ole vastuussa palvelun käytön aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista käyttäjäorganisaatiolle, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, ellei laki toisin määrää.

8. ALIHANKKIJAT

Pidätämme oikeuden käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.

9. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Cloqqa kerää ja prosessoi käyttäjän rekistöitymiseen ja palvelun käyttämiseen liittyvää tietoa, mukaan lukien henkilötietoja, aina kyseisenä aika voimassa olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

10. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Osapuolet voivat päättää tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle esimerkiksi käyttämällä palvelun toiminnallisuuksia tai sähköpostitse. Tällöin käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja käyttäjätunnustaan päättyy välittömästi. Tämä sopimus sekä käyttäjäorganisaation ja sitä edustavien käyttäjien oikeus käyttää palvelua päättyy automattisesti myös silloin, kun käyttäjäorganisaation ja Cloqqan välinen sopimus vanhentuu tai muusta syystä päättyy.

Käyttäjä menettää pääsyyn kaikkiin tietoihin, jotka hän on syöttänyt palveluun, välittömästi sopimuksen päättymisen tai vanhentumisen yhteydessä.

11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Cloqqalla on oikeus siirtää sopimus sen yhteistyökumppaneille tai seuraajalle, kun kyseessä on yritystoiminnan uudelleenjärjestely, yhdistyminen, hankinta, myynti tai muu yritystoiminnan järjestely.

12. MUUTOKSET

Cloqqa voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa näitä ehtoja. Ehtojen uusin versio on saatavilla Cloqqan verkkosivustolla https://www.cloqqa.com , ja se säätelee osapuolten välistä sopimusta. Cloqqa pyrkii ilmoittamaan käyttäjille ehtojen olennaisista muutoksista etukäteen, esimerkiksi lähettämällä uudet ehdot palveluun tai lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen, jonka käyttäjän on antanut Cloqqalle. Jatkamalla palvelun käyttöä sopimuksen uusien ehtojen tultua voimaan, hyväksyt uudet ehdot sitovasti.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA KIISTOJEN RATKAISEMINEN

Näihin ehtoihin, lukuun ottamatta vapaavalintaisia osuuksia, sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

14. YHTEYSTIEDOT

Great Slogan Oy
Kympinkatu 7
40320 Jyväskylä
app@slogan.fi

© Cloqqa 2019

Nämä ehdot on päivitetty 11.10.2019

 

CLOQQAN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT

 

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Cloqqan verkkosivun ja verkkopalvelun (yhdessä viitattaessa ”palvelu”) käyttäjien (“käyttäjät” tai “sinä”) henkilötietoihin. Tietoja käsittelee Great Slogan Oy (“Cloqqa” tai “me”).

Tietosuojakäytännön tarkoitus on antaa käyttäjille tietoja heidän henkilötietojensa käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) 13 ja 14 artiklassa vahvistettujen tiedonantovelvoitteiden mukaisesti.

Tätä käytäntöä sovelletaan vain tietojen käsittelyyn, jonka Cloqqa suorittaa rekisterinpitäjänä. Tietosuojakäytäntö ei koske kolmansien osapuolien yksityisyyttä ja tietojenkäsittelyn käytäntöjä, emmekä ole vastuussa niistä.

Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tarvittaessa tietojenkäsittelykäytäntöjen tai muiden sitä vaativien tekijöiden mukaisesti. Ajan tasalla oleva versio on aina saatavilla Cloqqan verkkosivuilla osoitteessa https://www.cloqqa.com/kayttoehdot-ja-tietosuojakaytannot/. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön tai vähennä tämän Tietosuojakäytännön mukaisia käyttäjien oikeuksia ilmoittamatta siitä.

Yhteystiedot

Nimi: Great Slogan Oy
Y-Tunnus: 2812252-8
Osoite: Kympinkatu 7, 40320 Jyväskylä
Yhteys: app@cloqqa.com
Verkkosivu: cloqqa.com

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄSITTELY JA LÄHTEET

Keräämme käyttäjiä koskien (i) käyttäjätietoja sekä (ii) Analytiikkatietoja.

Suurin osa käyttäjätiedoista on saatu palvelun käyttämisen yhteydessä suoraan käyttäjiltä. Osa käyttäjätiedoista voi olla saatu myös yritykseltä tai organisaatiolta, jonka edustajana käytät palvelua.

Analytiikkatiedot on kerätty automaattisesti palvelun käyttämisen yhteydessä. Vaikka emme normaalisti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseksi, on mahdollista, että käyttäjä voidaan tunnistaa siitä joko suoraan tai käyttäjätietoihin yhdistettynä. Tällaisissa tilanteissa Analytiikkatiedot, erillään tai käyttäjätietoihin yhdistettynä, käsitellään lakien mukaisesti luottamuksellisina henkilötietoina.

Cloqqa voi käsitellä seuraavia tietoja:

Käyttäjätiedot

 • käyttäjänimi
 • koko nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • profiilikuva (vapaaehtoinen)
 • organisaation nimi
 • projektit, tiimit, tapahtumat ja budjetit, jotka käyttäjä on luonut tai joissa käyttäjä on osallisena
 • tilin asetukset ja valinnat
 • keskustelut Cloqqan kanssa (esimerkiksi palaute, tukipyynnöt, kysymykset)

Analytiikkatiedot

 • IP-osoite
 • selaimen tyyppi ja versio
 • laitteen tyyppi ja malli
 • toimintajärjestelmä
 • vierailun kesto
 • evästeet ja analytiikkatyökalut.

Käytämme useita eri teknologioita kerätäksemme ja tallentaaksemme Analytiikkatietoja ja muita tietoja (mukaan lukien evästeitä), kun käyttäjät vierailevat palvelussa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan laitteelle. Evästeet mahdollistavat vierailijoiden tunnistamisen verkkosivuilla, helpottavat palvelun käyttämistä ja keräävät informaatiota vierailijoista. Tämä auttaa meitä kehittämään palvelua sekä palvelemaan käyttäjiä paremmin.

Evästeet eivät ole haitallisia laitteellesi tai tiedostoillesi. Käytämme evästeitä, jotta voimme räätälöidä palvelua sekä tarjota käyttäjille heitä kiinnostavaa tietoa. Evästeitä käytetään myös sosiaalisen median tilien integroimiseen verkkosivuille. Käyttäjillä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö tai asettaa evästeiden käytöstä varoitus oman selaimensa asetuksista. Lisää tietoa evästeasetusten hallinnasta suosituimmilla selaimilla löytyy esimerkiksi seuraavista linkeistä:

Huomaa, että osa palvelumme toiminnallisuuksista ei toimi kunnolla, jos evästeiden käyttö on estetty.

Käytämme myös Google Analytics -työkalua kootaksemme Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden toiminnasta. Lisää informaatiota Google Analyticsin toiminnassa löydät työkalun verkkosivuilta. Voit myös estää Google Analytics -työkalun tietojen keräämisen tällä selaimeen asennettavalla lisäosalla:

Käytämme myös seuraavia sosiaalisen median evästeitä ja pikseleitä palvelussamme:

 • Facebook-pikselin avulla mittaamme, optimoimme ja rakennamme yleisöjä Facebookissa toteuttamillemme mainoskampanjoille. Pikselin avulla näemme, millä laitteilla käyttäjät käyttävät palvelua tai Facebookia. Tämän seurannan voit estää muokkaamalla Facebook-tilisi asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences.
 • LinkedIn Insight Tagin avulla keräämme tietoa LinkedIn-mainosten tuloksista, vaikuttavuudesta ja trendeistä. Lisää informaatiota voit lukea LinkedInin evästekäytännöistä.

KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAILLISET PERUSTEET

 

Käsittelyn tarkoitus

Palvelun tarjoaminen ja sopimusvelvoitteiden toteuttaminen (oikeusperuste: sopimuksen toteuttaminen ja oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme tarjota palvelun käyttäjillemme sekä hoitaaksemme ja ylläpitääksemme liiketoimintaamme. Henkilötietoja voidaan käsitellä, jotta voimme täyttää sopimuksen meille asettamat velvoitteet käyttäjää tai käyttäjäorganisaatiota kohtaan. Voimme käyttää tietoja esimerkiksi palvelun olennaisten toimintojen tarjoamiseen sekä pääsyn tarjoamiseen palveluun.

Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen (oikeusperuste: laillisen velvoitteen noudattaminen)

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme hallinnoida ja täyttää lakisääteiset velvollisuutemme. Nämä sisältävät tiedot, joita käsitellään kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi sekä tietojen toimittamiseksi asianomaisille viranomaisille.

Turvallisuus, korvausten käsittely ja oikeudelliset prosessit (oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten, perinnän ja oikeusprosessin yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petosten ja palvelun väärinkäytösten havaitsemiseksi tai estämiseksi sekä toimintoihin, joiden tarkoituksena on varmistaa tietojen, järjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuus.

Viestintä ja markkinointi (oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja, kun otamme käyttäjiin yhteyttä palvelun käyttöä tai muutoksia koskien. Voimme myös käsitellä henkilötietoja palvelun markkinoinnissa, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisessä.

Laadun parantaminen ja trendien analysoiminen (oikeusperusta: perusteltu etu)

Voimme käsitellä palvelun käyttöä koskevia tietoja palvelun laadun parantamiseksi esimerkiksi analysoimalla palvelun käyttämistä. Jos mahdollista, teemme tämän käyttämällä vain kerättyä, ei henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa.

 

Käsittelyn lailliset perusteet

Käsittelemme käyttäjien henkilötietoja ensisijaisesti sopimuksen perusteella. Noudatamme käsittelyssä yllä mainittuja oikeutettuja etujamme, kuitenkin samalla täyttäen sopimuksen asettamat velvoitteet käyttäjien edustamia organisaatioita kohtaan.

Voimme käsitellä henkilötietoja yllä mainittujen oikeutettujen etujen perusteella myös esimerkiksi markkinoinnin ja analysoinnin yhteydessä. Tällöin kiinnitämme huomiota etenkin käyttäjien ja käyttäjäorganisaatioiden yksityisyydensuojaan.

Joissain tilanteissa käyttäjiä voidaan pyytää antamaan suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Tässä tapauksessa peruste tietojen käsittelylle on suostumuksesi. Voit myös peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

KANSAINVÄLISET SIIRROT

Cloqqa tallentaa käyttäjien henkilötietoja pääasiassa Euroopan talousalueella. Meillä on kuitenkin palveluntarjoajia useilla eri maantieteellisillä alueilla. Tästä syystä me tai palveluntarjoajamme voivat siirtää henkilötietoja ja käyttää niitä myös Euroopan talousalueen lainkäyttöalueen tai käyttäjän kotipaikan ulkopuolella.

Pyrimme varmistamaan, että käyttäjien henkilötiedot saavat riittävän suojan kulloinkin kyseessä olevalla lainkäyttöalueella. Tarjoamme riittävän suojan luomalla palveluntarjoajan kanssa useita vakiosopimuslausekkeisiin tai muihin vastaaviin järjestelyihin perustuvia palvelusopimuksia, jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIEDOT

 

Tietojen luovuttaminen

Emme lähtökohtaisesti jaa palvelun käytöstä saatuja käyttäjätietoja Cloqqan organisaation ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille. Tietoja saatetaan jakaa ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Näissä tietosuojakäytännöissä mainitut perusteet ja tilanteet

Cloqqa toteuttaa asianmukaiset sopimukselliset ja organisatoriset toimenpiteet tilanteissa, joissa kolmas osapuoli tarvitsee pääsyn henkilötietoihin palvelun suorittamiseksi. Toimenpiteillä varmistamme, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään vain tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä noudattaen.

Lakiin perustuvat syyt

Voimme jakaa henkilötietoja Cloqqan organisaation ulkopuolisten kolmansien osapuolien kanssa, jos uskomme vilpittömästi, että pääsy henkilötietoihin sekä niiden kohtuullinen käyttö on välttämätöntä (i) sovellettavien lakien, asetusten ja/tai tuomioistuimen määräysten täyttämiseksi; (ii) petosten, turvallisuuden tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai niihin puuttumiseksi; (iii) Cloqqan, käyttäjien tai yleisön etujen, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain mukaisesti. Ilmoitamme käyttäjille tällaisesta siirrosta ja tietojen käsittelystä aina, kun mahdollista.

Valtuutetut palveluntarjoajat

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja meille (mukaan lukien tietojen varastointi, myynti, markkinointi ja tukipalvelut). Palveluntarjoajien kanssa tehdyt sopimukset sitovat palveluntarjoajia rajoittamaan henkilötietojen käyttöä ja noudattamaan vähintään yhtä tiukkoja yksityisyyden ja turvallisuuden käytäntöjä kuin tämän tietosuojakäytännön ehdot.

Muut oikeutetut syyt

Jos Cloqqa on osapuolena yritystoiminnan tai toimintojen sulauttamisessa, hankinnassa tai myynnissä, voimme siirtää henkilötietoja asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin aina, että kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitamme mahdollisimman pian käyttäjille, joita asia koskee, kun henkilötietoja siirretään tai niihin sovelletaan erilaista tietosuojakäytäntöä.

Erityisellä suostumuksella

Saatamme jakaa henkilötietoja Cloqqan organisaation ulkopuolisten kolmansien osapuolien kanssa muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on käyttäjän suostumus siihen. Sinulla on aina oikeus peruuttaa tämä suostumus.

 

Tietojen säilyttäminen

Cloqqa ei tallenna henkilötietoja pidempään kuin laillisesti on sallittua tai palvelun tai siihen kuuluvien osien tarjoamiseksi tarpeellista. Säilytysaika riippuu tietojen ja käsittelyn luonteesta. Enimmäisaika voi siksi vaihdella käyttökohtaisesti.

Tallennamme palveluun liittyviä analytiikkatietoja enintään niin kauan kuin kohtuudella on tarpeen.

 

Käyttäjän oikeudet

Oikeus päästä tietoihin

Sinulla on aina oikeus päästä tarkastelemaan Sinusta käsittelemiämme tietoja. Jos haluat käyttää oikeuttasi, voit ottaa meihin yhteyttä ja me jaamme tiedot sinulle. Käyttäjien tulee ensisijaisesti käyttää palvelun toimintoja tietojensa tarkastelemiseen aina kun mahdollista.

Oikeus perua lupa käsitellä tietoja

Voit perua antamasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn milloin tahansa. Luvan peruminen saattaa johtaa palvelun käyttömahdollisuuksien pienenemiseen. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tapahtuneen, käyttäjän luvalla tapahtuneen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus pyytää oikaisua

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevan väärän tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä ottamalla meihin yhteyttä. käyttäjien tulee ensisijaisesti käyttää palvelun toimintoja tietojensa tarkastelemiseen aina kun mahdollista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan kaikki sinua koskevat henkilötiedot järjestelmästämme. Noudatamme toivettasi aina, kun tietojen poistamatta jättämiseen ei ole laillista perustetta.

Oikeus olla hyväksymättä

Sinulla on oikeus olla hyväksymättä henkilötietojesi käyttöä tietyin osin silloin, kun tietoja ei tarvita palvelun suorittamiseksi tai laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelemisen hyväksymättä jättäminen saattaa rajoittaa palvelun käyttömahdollisuuksia.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin, kun henkilötietojesi poistamista, korjaamista tai hyväksymistä koskevaa pyyntöäsi käsitellään ja/tai silloin, kun meillä ei ole laillisia perusteita käsitellä henkilötietojasi. Tämä saattaa rajoittaa palvelun käyttömahdollisuuksia.

Oikeus siirtää tiedot

Voit pyytää meitä välittämään sinulle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja itsenäisestä välittää nämä tiedot kolmannelle osapuolelle.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksia lähettämällä meille kirjallisesti (kirje tai sähköposti) pyynnön. Saatamme pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Pidätämme oikeuden hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, laajamittaisia tai perusteettomia.

 

SUORAMARKKINOINTI

Sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ja markkinatutkimuksiin tai näihin tarkoituksiin tehtyihin profilointeihin (huolimatta siitä, oletko antanut suostumuksesi suoramarkkinointiin etukäteen) ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuihin osoitteisiin. Voit myös käyttää minkä tahansa suoramarkkinointiviestin yhteydessä olevaa mahdollisuutta perua tilaus.

 

Tietojen turvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia suojataksemme henkilötiedot, joita olemme Sinusta keränneet ja käsitelleet. Tietoturvatoimenpiteemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukaista tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä, saatavuutta, joustavuutta ja kykyä palauttaa tiedot. Testaamme järjestelmiämme ja muita resursseja säännöllisesti suojauksessa esiintyvien puutteiden varalta.

Jos tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkauksia, joilla on todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia yksityisyyteesi, ilmoitamme rikkomuksesta kaikille osapuolille, joita asia koskee. Ilmoitamme loukkauksista myös asiaankuuluville viranomaisille silloin, kun sovellettavat tietosuojalait sitä edellyttävät ja ilmoittaminen on mahdollista.

VALITTAMINEN

Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä ristiriidassa sovellettavien tietosuojalakien kanssa, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Suomessa sinua auttaa Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://www.tietosuoja.fi.

:(
Your browser is out-of-date!

This website is built using latest technogies. Unfortunately your browser doesn't support those. Please update your browser to view this website correctly. Thank you.Update my browser now